Často kladené otázky

Nenašli ste odpoveď na vašu otázku? Kontaktujte nás.

 

V akom veku môžem absolvovať vodičský kurz?
Podľa nového zákona sa môžete zapísať do autoškoly a začať kurz na získanie vodičského preukazu skupiny B už ako 16-ročný a získať oprávnenie viesť motorové vozidlo ako 17-ročný. Podmienkou je, aby ste do dovŕšenia osemnástich rokov, najmenej však tri mesiace viedli vozidlo len v prítomnosti iného človeka, ktorý má vodičské oprávnenie minimálne desať rokov a je zapísaný ako spolujazdec v evidencii vodičov orgánom Policajného zboru.

 

Je pravda, že už môžem šoférovať aj ako 17-ročný?
Áno, je to možné, viď odpoveď na predošlú otázku. Budete ale musieť mať pri sebe za každých okolností spolujazdca. Ten je povinný mať pri sebe vodičský preukaz a dodržiavať všetky povinnosti a zákazy týkajúce sa alkoholu a iných návykových látok ustanovené pre vodiča.

 

Ako sa môžem zapísať do autoškoly?
Do autoškoly sa môžete prihlásiť online, telefonicky alebo osobne. V hornom menu je k dispozícii prihlasovací formulár. Odporúčame vám prezrieť podrobný cenník. V prípade akýchkoľvek otázok či nejasností nás kontaktujte.

 

Čo mám urobiť pred samotným výcvikom?
Výcvik sa môže začať hneď po odovzdaní vyplneného formulára a dokladu o zdravotnej spôsobilosti. Týmto dokladom sa posudzuje zdravotná spôsobilosť uchádzača o vodičské oprávnenie. Tlačivo musí byť správne vyplnené, podpísané a opečiatkované praktickým alebo všeobecným lekárom. Potrebné tlačivá vám poskytneme.

 

Ako dlho trvá kurz?
Dĺžka štandardného kurzu veľkou mierou závisí od Vášho aktívneho prístupu, či frekvencii splátok, ak sa rozhodnete pre splátkový systém. Avšak plne zaplatený štandardný výcvik trvá zvyčajne osem až dvanásť týždňov.

 

Z čoho pozostáva výcvik?
Výcvik pozostáva z dvoch základných častí: teoretickej a praktickej, a je ukončený záverečnou skúškou. Teoretická výuka a praktický výcvik prebiehajú podľa vyhlášky 349/2005, ktorou sa vykonáva zákon č. 93/2005 Z.z. o autoškolách.

 

Ako prebieha teoretická výuka?
Osnova teoretickej výuky zahŕňa pravidlá cestnej premávky, konštrukciu a údržbu vozidla, teóriu vedenia vozidla, zásady bezpečnej jazdy a záverečné opakovanie s preskúšaním testov na čas. V štandardných kurzoch (6-8 týždňov) teoretická výuka prebieha formou teoretických prednášok, ktoré bývajú 2x do týždňa, a to buď v pondelok a stredu, alebo utorok a štvrtok v podvečerných hodinách. Pri individuálnom kurze inštruktor vypracuje individuálny plán. Klient nemusí absolvovať skupinové hodiny teórie.

 

Kde prebieha výcvik?
Výuka všetkých našich kurzov prebieha v priestoroch autoškoly, na Štefánikovej 47 v Bratislave. Naša učebňa je zariadená najnovšou audiovizuálnou technikou a učebnými pomôckami uľahčujúcimi pochopenie a vysvetľovanie predpisov a zákonov cestnej premávky.

 

Ako prebieha praktický výcvik?
Praktický výcvik zahŕňa oboznámenie sa s vozidlom, autotrenažér, individuálne jazdy s minimálnou intenzitou cestnej premávky, individuálne jazdy so zvýšenou intenzitou cestnej premávky a praktickú údržbu. Samotným jazdám v cestnej premávke predchádza výuka na autotrenažéri, ktorý máme k dispozícii. Po absolvovaní autotrenažéra nasledujú individuálne jazdy priamo v cestnej premávke. Na týchto jazdách sa zúčastňuje len žiak a inštruktor. Žiadna iná osoba nesmie podľa zákona o autoškolách sedieť v aute počas samotného výcviku.

 

Viete sa mi prispôsobiť časmi a termínmi jázd?
Termíny jázd ako aj miesto začatia či ukončenia jázd sa snažíme podľa možnosti maximálne prispôsobiť požiadavkám žiaka. V prípade potreby a po predošlej dohode jazdíme aj cez víkendy, prázdniny či štátne sviatky.

 

Môže výcvik trvať aj menej ako 6 týždňov?
Výcvik môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výuky. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit stopercentnej pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny praktickej, aj teoretickej výuky.

 

Kedy môže byť kurz považovaný za ukončený?
Výcvik môže byť pokladaný za ukončený po absolvovaní predpísaného počtu hodín teoretickej a praktickej výuky. Ale pre nás je dôležitejší Váš pocit stopercentnej pripravenosti. Preto v prípade potreby je ešte možné pred skúškami si dohodnúť doučovacie hodiny praktickej, aj teoretickej výuky.

 

Ako prebieha záverečná skúška?
Na záverečnú skúšku vás prihlasuje autoškola na príslušnom dopravnom inšpektoráte. Samotná skúška prebieha za prítomnosti skúšobného komisára, zvyčajne trvá do obedňajších hodín a skladá sa z dvoch častí. Prvou je písomný test z pravidiel o premávke na pozemných komunikáciách na čas 20 minút. Na úspešné zvládnutie tohto testu je potrebné získať minimálne 50 bodov z maximálnych 55. Druhou skúškou je praktická jazda na autocvičisku (slalom cez kuželky) a v cestnej premávke. Praktická jazda sa na záverečných skúškach v autoškole CooL uskutočňuje spravidla na aute, na ktorom prebiehala výuka počas celého výcviku.

 

Čo potrebujem doložiť pred záverečnou skúškou?
K žiadosti o udelenie vodičského oprávnenia je taktiež potrebné doložiť správny poplatok za záverečnú skúšku v hodnote 33 EUR a poplatok za vydanie vodičského preukazu v hodnote 6,5 EUR. Tieto poplatky nie sú zahrnuté v cene kurzu a musia byť odovzdané vo forme kolkových známok, ktoré je možné zakúpiť na ktorejkoľvek pošte alebo priamo na krajskom dopravnom inšpektoráte.

 

Aké mám povinnosti po záverečných skúškach?
Po úspešnom vykonaní záverečných skúšok požiadate o vydanie vodičského preukazu na Krajskom dopravnom inšpektoráte v Bratislave. Žiadosť o vodičský preukaz môže byť podaná už na druhý deň po záverečných skúškach.